Autori prof. dr Đorđe Krivokapić i Andrea Nikolić su, u svojoj novoj knjizi "Poslovno pravo u digitalnom dobu", sažeto i praktično, izložili kritične pravne oblasti, čije je poznavanje neophodno svakome ko pretenduje da upravlja organizacijom ili pokrene poslovanje. Veliku zainteresovanost struke je izazvala ova knjiga, čemu u prilog govori i činjenica da je oko 250 ljudi bilo na promociji knjige koja se održala 21. juna u novoj zgradi Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, koji je ujedno i jedan od izdavača zajedno sa izdavačkom kućom Clio.

 

Šta je bio osnovni motiv pisanja ove knjige?

 

Koncept univerzitetskih udžbenika nije doživeo značajne promene od sredine 20. veka, dok nas u godinama koje dolaze očekuju studenti rođeni nakon 2000. godine. To su generacije koje značajan deo dana provode u digitalnom okruženju, najčešće u konstantnom dodiru sa ekranom svog mobilnog uređaja. Stoga je dizajn udžbenika prilagođen njihovim potrebama, dok je sam koncept udžbenika sporoveden kroz svojevrsnu digitalnu transformaciju. Udžbenikom se u literaturu uvodi interaktivni pristup kroz QR kodove koji se jednostavno mogu skenirati i direktno odvesti do relevantnih sadržaja. Takav pristup pruža čitaocu da pristupi dodatnim, javno dostupnim izvorima i eventualno sam nastavi dalje istraživanje vezano za pravna pitanja koja se obrađuju u udžbeniku.

 

Kome je knjiga namenjena?

 

Udžbenik je prvenstveno namenjen studentima osnovnih studija na Fakultetu organizacionih nauka, ali i privrednicima na menadžerskim pozicijama, preduzetnicima koji započinju ili proširuju poslovanje, kao i pravnicima koji nisu specijalizovani za oblast poslovnog prava.

 

 

Kakva je struktura knjige?

 

Sadržaj udžbenika obuhvata devet relevantnih pravnih oblasti: uvod u pravo, privatno pravo, privredni subjekti i poslovanje u privredi, odgovornost, obezbeđenje potraživanja, zaključenje ugovora, radni odnosi, intelektualna svojina, zaštita podataka o ličnosti. Izložene pravne oblasti svakako ne iscrpljuju celokupnost relevantne pravne materije čije je poznavanje neophodno za uspešno poslovanje, ali je namera autora bila da obrade ona pitanja sa kojima se privrednici najčešće susreću u praksi.

 

Šta možemo da očekujemo nakon čitanja ove knjige?

 

Akcenat udžbenika nije samo na relevantnim pravnim institutima od značaja za poslovanje, već i na nizu poslovno-pravnih veština, čije je poznavanje neophodno za razumevanje pravnog sistema, ali i za donošenje osnovnih odluka u poslovanju. Te veštine obuhvataju pretraživanje elektronskih baza pravnih propisa, pretraživanje elektronskih registara i korišćenje drugih poslovno-pravnih alata. Dakle, nakon čitanja knjige se dobija zaokruženo znanje iz oblasti poslovnog prava upotpunjeno veštinama, koje se dodatno mogu razvijati kroz interaktivni pristup knjige, odnosno korišćenje QR kodova kao dodatnog izvora znanja i potrebnih informacija.

 

U nastavku navodimo izvode iz recenzija:

 

„Primeri i praktični saveti izloženi u knjizi su dobro izabrani,

te odražavaju posebnost svakog dela materije koja se obrađuje.

Čine da tekst dobija u dinamici, primenjivosti i ilustrativnosti.

 

Prikaz i analiza primera olakšava razumevanje sadržaja i omogućava da studenti sami,

izborom svojih primera, prave komparacije i time poboljšavaju svoje kritičko razmišljanje

i lakše se familijarizuju sa poslovnim pravom.“

 

Prof. dr Mirjana Drakulić

 

 

Posebno obeležje udžbenika predstavljaju njegova specifična sadržina, struktura i dizajn.

Udžbenik je veoma praktično orijentisan, pružajući studentima priliku

da se upoznaju sa najznačajnijim pravnim dilemama koje se

mogu javiti u poslovanju i načinima za njihovo prevazilaženje.

 

Svaka lekcija obiluje primerima iz prakse, koje zaokružuje 5 praktičnih saveta.

Dodatno, QR kodovi su idealan alat za aktiviranje studenata i usmeravanje ka daljem istraživanju tema obrađenih u udžbeniku.

 

Prof. dr Jelena Perović

 

Autori su uspešno i na originalan, a za čitaoca lako shvatljiv i savladiv način,

odgovorili na kompleksan i zahtevan zadatak udžbenika da složene pravne osnove

upravljanja organizacijom i poslovanja približi studentima/kinjama

kojima pravne nauke nisu primarna oblast obrazovanja.

 

Istovremeno, način organizacije i struktura teksta, kao i originalan i kreativan način nadogradnje

osnovnog teksta brojnim pratećim audio/video/tekst izvorima kroz QR kodove

uvodi nove standarde u akademski tekst, uspešno prepoznajući multitasking pažnje i multiplatformske medijske navike

kao dominantne obrasce odnosa prema sadržaju publike kojoj se tekst obraća.

 

Prof. dr Ana Martinoli

 

 

Već na osnovu vizuelnog utiska se može zaključiti da

udžbenik Poslovno pravo unosi svežinu u akademsku pravničku literaturu.

 

Autori su se opredelili za netipičan format udžbenika,

koji odiše savremenim pristupom, inovativnim dizajnom i pažljivo odabranim temama.

 

Udžbenik Poslovno pravo, predstavlja primer udžbenika prilagođenog potrebama generacijima studenata rođenih u 21. veku.

 

dr Milena Đorđević

 

„Uždbenik Poslovno pravo u digitalnom dobu predstavlja pravo osvježenje u udžbeničkoj literaturi,

kako sadržajem koji pokriva ključne pravne izazove u savremenom poslovnom svijetu,

tako i modernim idejnim rješenjem koje čitaocima olakšava praćenje sadržaja

i omogućuje im dodatnu edukaciju u pravnim oblastima koje su za njih posebno zanimljive.

 

Tehnička forma ove knjige će omogućiti čitaocima da lakše savladaju pomenute ključne koncepte,

kao i da se po sopstvenoj želji dodatno edukuju i informišu o temama koje im posebno privuku pažnju.“

 

dr Jovan Krivokapić

 

Udžbenik predstvalja značajan iskorak u dizajniranju univerzitetskih udžbenika

u odnosu na način organizacije sadržaja i njegov osavremenjeni dizajn

korišćenjem velikog broja linkova za pristup elektronskim sadržajima,

što omogućava i njegovo kontinuirano ažuriranje.

 

Ovo savremeno delo podstiče angažovanje čitaoca tokom procesa učenja

što je od suštinskokg značaja za usvajanje znanja.

 

Udžbenik podstiče mešovito učenje, kombinujući principe tradiocionalnog i elektronskog učenja,

što jeste model prefereiran od strane generacije Z kojoj je ovaj udžbenik namenjen.

 

dr Jelena Anđelković Labrović

Aktuelno