Kopaonička škola je od svog postojanja bila pionir u razvijanju ideja i usmeravanju pravničke misli. Da prati trendove i da pažnju posvećuje pitanjima od značaja za savremeno društvo, Kopaonička škola je pokazala i prošle godine, kada je osnovala sekciju Pravo informaciono komunikacionih tehnologija – Pravo IKT. Urednici sekcije su dr Đorđe Krivokapić, vanredni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Andrea Nikolić, asistent Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

 

Tako se, po prvi put, na Kopaoniku, u okviru zasebne sekcije, diskutovalo na teme iz oblasti prava IT. Posećenost ove sekcije potvrdila je da postoji velika zainteresovanost pravnika za nove teme i pravna pitanja koje upotreba tehnologije povlači sa sobom. Imajući u vidu da je neophodna veća promocija prava IKT, podizanje svesti o njenim specifičnostima, kao i adekvatno edukovanje pravnika koji (će) se baviti ovom oblašću, ovo je samo još jedan korak ka unapređenju pravne struke. Ipak, treba napomenuti da su za razumevanje konteksta i načina regulisanja ove oblasti, pored znanja iz pravnih nauka, neophodna znanja iz tehničkih i društvenih nauka, te je multidisciplinarni pristup neminovan.

 

 

Prošle godine je na sekciji Pravo IKT na Kopaoničkoj školi predstavljeno nekoliko radova, a izdvojili bismo smo sledeća tri kako bismo ilustrovali samo deo tema o kojima se razgovaralo na sekciji. Prvi rad koji je predstavljen je bio koautorski rad direktora Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“, dr Dejana Đukića i advokata iz Beograda, Dragana Milića na temu „Pitanje utvrđivanja identiteta registranata naziva Internet domena u svetlu važećih propisa o zaštiti podataka o ličnosti“. Tokom diskusije se raspravljalo na koji način je moguće utvrditi identitet registranta domena veb-sajta, odnosno na koji način se ostvaruje pravna zaštita i potencijalno pokreće postupak kada su prava trećih lica povređena posredstvom nečijeg internet sajta ili samom registracijom određenog naziva internet domena.

 

Zatim, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu Ljubica Mihajlović je izložila svoj rad na temu „Veštačka inteligencija i građanski sudski postupak – domen primene i ograničenja“, nakon čega se otvorila diskusija, u okviru koje se raspravljalo o mogućnostima zamene sudija sa sistemima veštačke inteligencije i izazovima veštačke inteligencije u sudstvu. Fokus je bio na upoređivanju pravnih sistema Evropske unije i pravnog sistema Kine u kojoj je već uvedeno rešavanje nekih vrsta sporova od strane veštačke inteligencije kao alternativa sudskom rešavanju sporova.

 

 

Na kraju, sekcija je zatvorena izlaganjem na temu „Pravne obaveze i odgovornost prilikom ransomware napada“, urednika sekcije dr Đorđa Krivokapića i Andree Nikolić. Ova tema privlači sve veću pažnju u poslednjih nekoliko meseci imajući u vidu da se svakodnevno dešava veliki broj ransomware napada. Žrtve više nisu samo manja privredna društva sa nesofisticiranim sistemima informacione bezbednosti, već i privredna društva u privatnom i u javnom sektoru, državni organi, korporacije, pojedinci i dr. Izloženi su skorašnji slučajevi ransomware napada na javni sektor zemalja regiona, a pomenut je i napad na Republički geodetski zavod, koji se desio u junu 2022. godine, te je diskutovano predloženo rešenje Advokatske komore Srbije da Republika Srbija objektivno odgovara za štetu prouzrokovanu propustima u vođenju evidencije katastra nepokretnosti, koji uključuju ransomware napade.

 

Bilo je i radova koji su objavljeni u Reviji Kopaoničke škole prirodnog prava i u Zborniku radova, ali nisu predstavljeni na konferenciji, a među njima su rad redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, prof. dr Predraga Cvetkovića, na temu „Norma kao programski kod: uvodna razmatranja“, rad Svetlane Jovanović, stručnog saradnika Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na temu „Uvođenje indeksa razvoja elektronske uprave jedinica lokalne samouprave“, kao i rad za Nagradu „Profesor Slobodan Perović“ autorke Ive Rolović, studenta master studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore na temu „Pristanak kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti prema pravu Evropske unije“.

 

 

Nakon izlaganja svakog rada je usledila diskusija na izložena pravna pitanja, a ukoliko vas zanima sadržina radova, možete ih pogledati na https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2023/04/TOM-III-ZA-SAJT.pdf (od strane 173).

 

Trenutno je otvoren konkurs za prijem radova za 36. Susret Kopaoničke škole. Rok je 30. septembar 2023. godine, a za više informacija možete pogledati Konkurs dostupan na https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2023/06/Kop-2023-Konkurs-za-radove.pdf.

Aktuelno