U svakoj komunikaciji, komunikacioni partneri imaju svoje individualne karakteristike, osobenosti koje igraju važnu ulogu u toj komunikaciji.

 

Čovekova biološka i mentalno psihička stanja utiču na samu komunikaciju i razumevanje poruke. Od referentnog okvira svakog pojedinca, zavisi na koji način će razumeti poslatu poruku, a samim tim i  svog komunikacionog partnera.  

 

Šta se nalazi oko nas dok komuniciramo?

 

Nalazi se KOMUNIKACIONA SITUACIJA!

 

Možemo reći da komunikaciona situacija predstavlja psihosocijalni okvir svake interpersonalne komunikacije. Komunikaciona situacija tako direktno utiče i na proces komuniciranja, ali i na samo značenje predmetne komunikacije. To je širi pojam od komunikacionog čina, i u sebi objedinjuje osim samih konkretnih subjekata u komunikaciji i celokupan društveni kontekst komuniciranja. Tu su i prostor u kome se komunikacija odvija, vreme u kome se to sve dešava, ali i celokupan simbolski sistem. Sve to zajedno oblikuje predmetnu komunikaciju. 

 

Patent Komunikaciona inteligencija ukazuje na veliku važnost pravilnog sagledavanja komunikacione situacije, jer je ona jedan od četiri najvažnija ugla inteligentne komunikacije, vrlo korisna za adekvatno razumevanje poslatih poruka prilikom komuniciranja!

 

 

Naravno, ljudi uvek komuniciraju u određenom društvenom kontekstu. Komunikaciona situacija tako može biti sagledana kroz prizmu društvenog grupisanja: primarna grupa - porodica, sekundarna grupa - poslovni kolektiv, funkcionalne oblasti organizovanja društva: obrazovanje, privreda, sport, politika i sl., socijalne sfere u kojoj čovek ostvaruje sebe kao društveno biće: intimna, privatna ili javna sfera delovanja svakog pojedinca i različiti delujući oblici drštvene svesti: tradicija, običaji, religija, nauka, ideologija, filozofija i sl. Sve nabrojano utiče na preovlađujući vrednosni sistem jednog društva, a samim tim i na kulturni obrazac bitisanja u toj zajednici.

 

Ako razumemo da se svaka komunikacija uvek dešava u spletu gore navedenih determinizama, postaje nam jasnije koliko kompleksnih komponenanta utiče na jednu komunikacionu situaciju i koliko je bitno obratiti pažnju na njih prilikom naših komunikacionih činova.

 

„Svaka poruka koju saopšti jedan čovek, za drugog predstavlja aspekt okruženja

prema kome uspostavlja aktivan odnos u procesu semioze, stvara njeno značenje,

a unutar značenja doseže informaciju ili informacije". Miletić

 

Upravo zato komuniciranje ne predstavlja razmenu značenja, već konstantni proces semioze u kome nastaje značenje poruke. 

 

„Sposobnost stvaranja informacija i njihovog simboslkog izražavanja

pokazuje i dokazuje čovekovu svesnost,

najvažniju odliku ljudskosti, generičku suštinu ljudske vrste“.  Miletić 

 

Tako shvaćeno komuniciranje jedan je od osnovnih elemenata društvene strukture, jer se društveni odnosi na bilo kom nivou socijalnog organizovanja ne mogu ostvarivati van komunikacione prakse.

 

Svaka simbolska interakcija među ljudima predstavlja prelaz od pojedinačnog ka zajedničkom, opštem i društvenom. Zato komuniciranje predstavlja i prvu pretpostavku kulture, materijalnog i duhovnog stvaralaštva kojim čovek prilagođava prirodu sopstvenim potrebama, a time obezbeđuje uslove za razvoj celokupnog ljudskog društva.

 

Prilikom svake komunikacije, pre donošenja ishitrenih zaključaka,

potrebno je obratiti pažnju na celokupnu komunikacionu situaciju,

jer možda nam je ipak nešto promaklo!

 

Prerano donet pogrešan zaključak može povrediti našeg sagovornika direktno, a nas indirektno.

 

 

Potrebno je znati da je svako odgovoran za svoju komunikaciju!

 

Jednog zimskog dana upoznala sam svoje klijente sa pojmom „Komunikaciona situacija“.

 

Pogledajte video i dajte sebi priliku da počnete da posmatrate komunikaciju na potpuno drugačiji način. 

 

 

Do narednog čitanja...

 

Lep pozdrav,

 

Vaša Prof. dr Jelena Bajić

Lični stav